top of page

İMAR BARIŞI

BAŞVURU İÇİN GEREKEN BİLGİLER

 • E-devlet şifresi,

 • Geçerli bir cep telefonu numarası,

 • Geçerli bir e-posta adresi,

 • Beyan edilecek yapının adresi,

 • Tapusu varsa ada ve parsel bilgileri,

 • Toplam inşaat alanı; konutların ve işyerlerinin ayrı ayrı toplam alanları (m²),

 • Yapıdaki konut ve işyeri sayısı,

 • Arsa/Arazinin emlak vergi birim değeri (TL/m²) (ilgili belediyesinden alınabilecektir),

 • Yapının bulunduğu arsanın alanı; varsa tapudaki alan yoksa beyan edilecek alan (m²),

 • Yapı sınıfı (sistemin sunacağı seçeneklerden seçilecek),

 • Yapıyı gösteren ve ayrılık kısmını gösteren birer adet fotoğraf (fotoğrafların dosya formatı .jpg, .jpeg veya .png olmalıdır).


İMAR BARIŞI

İmarsız yapıların kayıt altına alınma işlemidir. İskânsız (oturum izni alınmamış) binanız veya dairenize tapu alınabilecektir. 31/12/2017 yılından önce yapılmış ve bu durumda olan tüm binalar şehir, kat büyüklüğü, metrekare gibi herhangi bir şarta bakılmadan kapsam dâhilindedir.

YAPI KAYIT BELGESİ

Vatandaşın yapısının belirtildiği tapu ile denk olan belgedir. "Yapı Kayıt Belgesi" alınması durumunda bütün imar usulsüzlükleri ve mahkemelik durumlar, yıkım ve benzeri kararlar ortadan kalkmış olacak.


SIK SORULAN SORULAR

“İmar Barışı” hangi tarihten önceki yapıları kapsar?
31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapıları kapsar.

"İmar Barışı "başvuruları nereye yapılır?
Başvurular e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır.

"Yapı Kayıt Belgesi "Nedir?
"İmar Barışı" kapsamında değerlendirilmiş olan yapılar için oluşturulacak belgedir.

"İmar Barışı" sürecinde ödenecek olan "Yapı Kayıt Belgesi" bedeli nasıl belirlenecektir?
Arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden hesaplanan bedelin konutlarda %3’ü, ticarette %5’i olacak şekilde belirlenir.

"Yapı Kayıt Belgesi" kalıcı imar hakkı sağlar mı?
"Yapı Kayıt Belgesi" imar açısından ekstra bir hak sağlamaz, müktesep oluşturmaz. "Yapı Kayıt Belgesi" düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanır.

"İmar Barışı"ndan önce alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları ne olacak?
İmar Kanunu’na göre alınmış yıkım kararları ve idari para cezaları varsa iptal edilecek.

"Yapı Kayıt Belgesi" alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlatılabilecek mi?
"Yapı Kayıt Belgesi" alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek.

"İmar Barışı" kapsamında kat mülkiyetine geçiş olacak mı?
"Yapı Kayıt Belgesi" aldıktan sonra isteyen malikler tapuya müracaat ederek ve yapı kayıt belgesi için ödenen bedel kadar ilave ödeme yaparak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edebilecek.

"İmar Barışı" için hangi tarihe kadar başvuru yapılabilecek?
Müracaatlar 31/10/2018 tarihine kadar yapılabilecek.

Başvuru yapıldığı takdirde "Yapı Kayıt Belgesi" bedeli ne zamana kadar yatırılabilecek?
"Yapı Kayıt Belgesi" bedelinin 31/12/2018 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir.

Hangi yapılar "İmar Barışı"ndan faydalanamayacak?
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar,
Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar,
3194 sayılı İmar Kanunu’nun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar


Hazine taşınmazı üzerine yapılmış olan yapılar "İmar Barışı"ndan faydalanabilecek mi?
Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecek.

"Yapı Kayıt Belgesi" ne zamana kadar geçerlidir?
Yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir.

bottom of page